POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI

24FITCLUB.PL

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Administratorem danych osobowych użytkowników serwisu internetowego znajdującego się pod domeną www.24fitclub.pl w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) oraz Ustawy z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000 ze zm.), jest Tomasz Nowicki prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Tomasz Nowicki TN z/s Szosa Turecka 30, 62-800 Żelazków (dalej jako: Fitclub24).
 2. Kontakt z Fitclub24 możliwy jest: (i) na adres e-mail: odchudzanie@o2.pl, (ii) pisemnie, na adres: Tomasz Nowicki TN z/s Szosa Turecka 30, 62-800 Żelazków.
 3. Celem Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych w zakresie danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem strony internetowej  www.24fitclub.pl  oraz powiązanych z nimi usług i narzędzi wykorzystywanych przez jej użytkowników.
 4. Użytkownik, który korzysta z serwisu, potwierdza zapoznanie się z postanowieniami niniejszej Polityki Prywatności i Polityką Plików „Cookies” (zawartą w osobnym dokumencie) oraz akceptację ich treści.
 5. W razie konieczności, postanowienia niniejszej Polityki Prywatności mogą ulec zmianie, co zostanie ogłoszone przez umieszczenie w serwisie nowego brzmienia Polityki.

§ 2 POZYSKIWANIE, GROMADZENIE I PRZECHOWYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe użytkowników są przetwarzane zgodnie z RODO, Ustawą o ochronie danych osobowych oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18.07.2002 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1219 z późn. zm.).
 2. Użytkownicy nie mają obowiązku podawania swoich danych osobowych, aby móc skorzystać z serwisu (np. przeglądanie treści). Może to być jednak konieczne do skorzystania z określonych funkcjonalności serwisu, np. do złożenia zamówienia i jego rozliczenia, dostępu do konta klienta, zapisania się do newsletteru lub skorzystania z formularzy kontaktowych. Każdorazowo zakres wymaganych do podania danych osobowych wskazany jest w serwisie, a niepodanie danych osobowych może skutkować brakiem możliwości skutecznego dokonania powyższych czynności.
 3. Serwis przetwarza dane osobowe gdy jest to niezbędne do wykonania zawartej umowy (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO) w celu realizacji zamówień oraz umów o bezpłatną konsultację online. Przekazane dane osobowe przetwarzane są również w wykonaniu prawnie uzasadnionych interesów (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO), tj:
  1. opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania z serwisu (np. Google Analytics),
  2. ustalenia, ochrony i dochodzenia ewentualnych roszczeń,
  3. zapewnienia bezpieczeństwa i integralności usług, które Sklep świadczy drogą elektroniczną,

  Przetwarzanie danych w celu obsługi zapytań (np. kontaktowych) oraz rozpatrywania reklamacji dotyczących świadczonych usług odbywa się w oparciu o zgodę użytkownika, który żąda określonego działania serwisu (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

  W pozostałych dane osobowe przetwarzane są na podstawie dobrowolnie wyrażonych zgód – np. w celach marketingowych drogą elektroniczną, zapisu na newsletter (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

 4. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych użytkowników polega na zaznaczeniu okienka wyboru w serwisie internetowym.
 5. Użytkownik ma prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Dane osobowe użytkowników przetwarzane są przez czas realizowania umowy zawartej z użytkownikiem (np. umowy o usługę elektroniczną), do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes serwisu. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia roszczeń wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.

§ 3 CELE PRZETWARZANIA POZYSKIWANYCH DANYCH OSOBOWYCH

  1. Fitclub24 jest uprawniona do wykorzystywania zgromadzonych i przechowywanych danych w następujących celach:
   1. zapewnianie obsługi użytkowników,
   2. zawierania i realizacji usług i sprzedaży świadczonych drogą elektroniczną,
   3. dostosowywanie oferty do zainteresowań użytkowników, w tym reklam i informacji handlowych,
   4. kontaktowanie się z użytkownikami, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług, obsługą użytkowników, dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności e-mail oraz telefon,
   5. przeprowadzanie badań i analiz w celu poprawy działania dostępnych usług.
 1. Serwis może zbierać następujące dane za pośrednictwem strony internetowej: adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania/prowadzenia działalności, imię, nazwisko, nazwa firmy, NIP, a także dane dotyczące zdrowia jak waga, wzrost, cechy odżywiania.

§ 4 UDOSTĘPNIANIE DANYCH

 1. W związku z realizacją usług dane osobowe mogą być ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, podmioty świadczące usługi księgowe, prawne, audytowe, konsultingowe. W przypadku uzyskania zgody użytkownika jego dane mogą zostać także udostępnione innym podmiotom do ich własnych celów, w tym celów marketingowych.
 2. Ponadto 24Fitclub może udostępniać dane zanonimizowane (tj. takie, które nie identyfikują konkretnych użytkowników) zewnętrznym usługodawcom w celu lepszego rozpoznania atrakcyjności reklam i usług dla użytkowników, poprawy ogólnej jakości i efektywności świadczonych usług lub udziału w badaniach naukowych przynoszących szeroko rozumianą korzyść społeczną.
 3. Serwis nie stosuje profilowania w celu dopasowania oferty do użytkownika ani w żadnym innym celu.
 4. W ramach korzystania przez serwis z narzędzi wspierających działalność udostępnianych np. przez firmę Google, dane osobowe użytkownika mogą być przekazywane do państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w szczególności do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) lub innego państwa, w którym podmiot z nią współpracujący utrzymuje narzędzia służące do przetwarzania danych osobowych przy współpracy z serwisem. Mowa tu o przekazywaniu danych jak: adres IP przypisany do komputera użytkownika lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego, dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych na stronie serwisu.

§ 5 METODY KONTROLI PRZEZ UŻYTKOWNIKA

 1. Użytkownik, którego dane osobowe są przetwarzane ma prawo wglądu do swoich danych, ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, czasowego lub stałego ograniczenia ich przetwarzania, żądania ich usunięcia lub przeniesienia. Wgląd, uzupełnienie, uaktualnienie, sprostowanie, ograniczenie przetwarzania, usunięcie danych lub ich przeniesienie odbywa się na podstawie żądania użytkownika przesłanego na adres poczty elektronicznej odchudzanie@o2.pl .
 2. Żądanie takie powinno zawierać imię i nazwisko użytkownika.
 3. Użytkownik zapewnia, że podawane lub publikowane przez niego w serwisie dane są poprawne.

§ 6 PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI

Dokładamy wszelkich starań, aby przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywało się w sposób zgodny z przepisami prawa. Jeżeli jednak uznają Państwo, iż dopuściliśmy się naruszenia, mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

§ 7 BEZPIECZEŃSTWO

Wszystkie zbierane dane chronione są z użyciem odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych oraz procedur bezpieczeństwa w celu zabezpieczenia ich przed przypadkowym zniszczeniem, utratą, dostępem osób nieupoważnionych lub ich nieupoważnionym wykorzystaniem.