REGULAMIN SERWISU

24FITCLUB.PL

Niniejszy Regulamin ustanawia się na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). oraz art. 8 i nast. ustawy z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r., poz. 827 z późn. zm.) Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie udostępniony Użytkownikowi nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu, co zapewnia możliwość zapoznania się z jego treścią przed zawarciem umowy.

Regulamin udostępniany jest w formie do zapisania na serwer Użytkownika, który umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

Słowniczek:

Serwis – strona internetowa działająca pod adresem: www.24fitclub.pl, sprzedająca produkty za pośrednictwem Internetu oraz informująca o oferowanych usługach, prowadzona przez Tomasza Nowickiego pod firmą Tomasz Nowicki TN z siedzibą Szosa Turecka 30, 62-800 Żelazków, NIP 9680808236;

Strona produktowa – strona w Serwisie www.24fitclub.pl, na której przedstawione są informacje na temat produktu znajdującego się w sprzedaży Serwisu;

Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

Czas realizacji zamówienia – czas, w jakim Serwis skompletuje Zamówienie i dostarczy je Użytkownikowi poprzez wybraną formę dostawy;

Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej dokonująca zakupów w sklepie lub korzystająca z funkcjonalności Serwisu;

Konto Użytkownika – konto, które zakłada Użytkownik w oparciu o dane rejestrowe celem jego późniejszej identyfikacji przez Serwis przy realizacji Zamówień oraz realizacji programu bonusowego;

Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej (w tym zakupu towaru) niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

Koszyk – funkcja Serwisu w zakresie sprzedaży, w której widoczne są wybrane przez Użytkownika produkty do zakupu, a także która pozwana na ustalenie i modyfikację danych Zamówienia,

Przelew tradycyjny – płatność wykonywana przez Użytkownika w banku poprzez konto internetowe lub stacjonarne lub na poczcie;

Przelew elektroniczny – płatność wykonywana przez Użytkownika z konta bankowego on-line, za pośrednictwem systemów płatności on-line (np. PayU);

Podmiot realizujący płatność – zewnętrzny w stosunku do Serwisu podmiot, pośredniczący przy realizacji płatności za pomocą przelewu bankowego lub płatności kartą płatniczą, kartą kredytową;

Regulamin – niniejszy regulamin Serwisu;

Zamówienie – oświadczenie woli Użytkownika stanowiące ofertę zawarcia umowy sprzedaży na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

Z Serwisem Użytkownik może kontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej: abczdrowie@o2.pl; telefonicznie: +48 604 200 005 (godziny pracy Serwisu podane są na stronie internetowej Serwisu w zakładce „Kontakt”, opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Użytkownik) lub pisemnie na adres: ul. Sklep Medyczny Poznańska 37, 62-800 Kalisz.

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu, w tym przeglądania asortymentu sklepu na Stronach produktowych, składania Zamówień na produkty dostępne w Serwisie, dostarczania zamówionych produktów, uiszczania ceny sprzedaży produktów, uprawnienia do anulowania Zamówienia i odstąpienia od umowy, informowania o oferowanych usługach, kontaktowania się za pomocą formularzy elektronicznych w zakresie usług Serwisu oraz zawierania umów o usługę elektronicznej konsultacji, jak i zasady składania i rozpatrywania reklamacji.
 2. Przedmiotem działalności Serwisu jest świadczenie usług z zakresu dietetyki, zdrowego odżywiania i stylu życia, jak i sprzedaż produktów aktualnie znajdujących się w asortymencie przez stronę internetową. Korzystanie ze sprzedaży możliwe jest po rejestracji i zalogowaniu się Użytkownika w Serwisie.
 3. Użytkownikiem może być osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.
 4. Sprzedaż produktów odbywa się za pośrednictwem sieci Internet pomiędzy składającym zamówienie jako kupującym a Serwisem jako sprzedawcą.
 5. Każdy Użytkownik korzystający z Serwisu, w szczególności dokonujący zakupu lub kontaktujący się z wykorzystaniem formularzy elektronicznych na stronie internetowej jest obowiązany zapoznać się z treścią Regulaminu.

§ 2 WARUNKI TECHNICZNE KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Warunkiem technicznym korzystania z usług Serwisu, tj. dokonywania zakupu i przesyłania zapytań przez formularze elektroniczne ze strony jest posiadanie aktualnego, czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.
 2. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Serwisu:
   1. podłączenie do Internetu,
   2. poprawnie skonfigurowana przeglądarka zgodnie ze standardami Microsoft Internet Explorer w wersji nie niższej niż 8.0 lub Opera w wersjach 16 i wyższych lub Firefox w wersji 12. Za problemy wynikające ze stosowania przeglądarek niespełniających tego wymogu Serwis nie ponosi odpowiedzialności,
   3. minimalne wymagania sprzętowe:
   • procesor Intel Pentium 4 lub nowszy;
   • 512 MB pamięci operacyjnej RAM;
   • około 350 MB wolnego miejsca na dysku twardym;
   • karta graficzna obsługująca rozdzielczość ekranu co najmniej 1024×768 pikseli;
  1. włączona obsługa Cookies i Java Script
  2. program do odczytu plików formatu PDF.
 3. W razie korzystania przez Użytkownika ze sprzętu lub oprogramowania, które nie spełnia wymogów technicznych określonych powyżej, Serwis nie gwarantuje prawidłowości funkcjonowania serwisu i zastrzega, że może to mieć negatywny wpływ na jakość i przebieg procedury składania zamówienia.

§ 3 REJESTRACJA I LOGOWANIE

 1. Rejestracja w Serwisie następuje w oparciu o prawidłowo wypełniony formularz rejestracyjny, w którym Użytkownik podaje niezbędne dane identyfikacyjne, adres e-mail oraz hasło; zaakceptowany, aktualny Regulamin oraz złożone oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do prawidłowej korzystania z funkcjonalności Serwisu. Na adres e-mail Użytkownika umieszczony w formularzu rejestracyjnym zostanie wysłana wiadomość potwierdzająca założenie Konta. Z chwilą otrzymania wiadomości potwierdzającej rejestrację dochodzi do zawarcia umowy dotyczącej prowadzenia Konta pomiędzy Użytkownikiem a Serwisem. Okno rejestracji jest możliwe do wybrania przez Użytkownika w Koszyku oraz podczas składania Zamówienia gdy Użytkownik będzie pytany czy stworzyć Konto.
 2. Po zarejestrowaniu się w Serwisie, logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym.
 3. W celu usunięcia Konta Użytkownika z Serwisu (wypowiedzenie umowy) należy wysłać wiadomość elektroniczną z wnioskiem o usunięcie Konta na adres e-mail: abczdrowie@o2.pl z podaniem  danych identyfikujących Użytkownika aktualnie zarejestrowanego w Serwisie. Powyższe nie dotyczy sytuacji, w których Serwis jest w trakcie realizacji Zamówienia. W takim przypadku, skutek rozwiązania umowy nastąpi z chwilą zrealizowania tego Zamówienia. Wraz z usunięciem Konta dochodzi do utraty punktów programu bonusowego Użytkownika, jeżeli takie posiadał.
 4. Rejestracja w Serwisie, jak również korzystanie z funkcjonalności Serwisu są nieodpłatne. Korzystanie z usług oferowanych przez Serwis, o których Serwis informuje na stronie internetowej odbywa się na podstawie odrębnych umów zawieranych z Użytkownikiem.
 5. Serwis nie dopuszcza składania Zamówień bez konieczności rejestrowania się i logowania.

§ 4 ZAMÓWIENIA

 1. Informacje o dostępnym asortymencie w Serwisie, jak i usługach świadczonych przez Serwis stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 2. Zamówienia w sklepie i możliwość kontaktu przez formularze elektroniczne dotyczy 7 dni w tygodniu i 24 godzin na dobę.
 3. Użytkownik, składając Zamówienie, składa zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży zamawianych produktów w sklepie lub poprzez kontakt mailowy jeżeli Użytkownik nie jest zalogowany. Proces zamawiania produktu rozpoczyna się potwierdzeniem cech świadczenia poprzez Stronę produktową, a zamawianie e-mailowo odbywa się na warunkach negocjacji. Na Stronie produktowej zalogowany Użytkownik informowany jest o dostępności produktu, cenie i sposobach zapłaty, jak i możliwych wariantach dostawy. W celu dostarczenia produktu Użytkownik zobowiązany jest do podania swoich danych adresowych lub ich weryfikacji w przypadku uprzedniego zarejestrowania Konta. Przed złożeniem zamówienia (poprzez użycie przycisku „kupuje i płacę”) Użytkownik potwierdza, iż zapoznał się z niniejszym Regulaminem oraz wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach realizacji umowy.
 4. Wysłane przez Serwis potwierdzenie przyjęcia Zamówienia na podany przez Użytkownika adres e-mail stanowi oświadczenie o przyjęciu zaproszenia, o którym mowa powyżej. Jeżeli przed potwierdzeniem złożenia Zamówienia (przycisk „kupuje i płacę”) Użytkownik zakończy korzystanie z danej usługi i opuści Serwis, umowa nie zostanie zawarta.
 5. Użytkownik może wybrać nieograniczoną ilość produktów do Zamówienia, a w po przejściu do Koszyka otrzyma podsumowanie wybranych produktów.
 6. Umowa zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Serwisem dotycząca sprzedaży danego produktu w sklepie ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji Zamówienia. Serwis potwierdzi Użytkownikowi zawarcie umowy na odległość na trwałym nośniku w rozsądnym czasie po jej zawarciu, najpóźniej w chwili dostarczenia Zamówienia.
 7. W przypadku niedostępności produktów objętych Zamówieniem w magazynie, u dostawców Serwisu lub z innych przyczyn i braku możliwości realizacji Zamówienia, Serwis zawiadomi o tym fakcie Użytkownika najpóźniej w terminie 21 dni, licząc od daty złożenia Zamówienia. W takim przypadku Użytkownik ma prawo zadecydować, czy wyraża zgodę na realizację Zamówienia w okresie zaproponowanym przez Serwis czy od umowy odstępuje. W przypadku braku możliwości realizacji części Zamówienia, o którym mowa powyżej, Użytkownik jest informowany o stanie Zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji. Użytkownik ma możliwość dokonania wyboru pomiędzy:
  1. częściową realizacją – wybór tej możliwości powoduje zrealizowanie Zamówienia dotyczącego wyłącznie dostępnych produktów;
  2. anulowania całości zamówienia (odstąpienie).

  W przypadku odstąpienia od umowy Serwis zwróci Użytkownikowi wpłaconą tytułem ceny kwotę. Powiadomienie zostanie wysłane na adres e-mail wskazany w formularzu Zamówienia lub rejestracyjnym. W razie niepodjęcia żadnej decyzji w ciągu 7 dni od powiadomienia, Zamówienie zostanie anulowane w części produktów niedostępnych. Powyższe postanowienia w żaden sposób nie ograniczają możliwości skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy, o którym mowa w § 11  Regulaminu. Te same zasady dotyczą zamówienia produktu bonusowego zgodnie z § 7 Regulaminu.

 8. Użytkownik może dokonywać zmian w Zamówieniu aż do momentu nadania przez Serwis przesyłki z przedmiotem Zamówienia do Użytkownika.
 9. Zamówienie może być dostarczone, według wyboru Użytkownika: za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej wskazanym w procesie składania Zamówienia lub odbioru osobistego pod adresem: Sklep Medyczny ul. Poznańska 37 62-800 Kalisz.

§ 5 CENA PRODUKTÓW ORAZ FORMY PŁATNOŚCI

 1. Ceny produktów są widoczne wyłącznie dla zarejestrowanych i zalogowanych Użytkowników. W przeciwnym razie Użytkownik niezalogowany widzi w miejscu ceny produktu „Zapytaj o cenę” wraz ze wskazaniem danych kontaktowych. Może skontaktować się z Serwisem i uzgodnić warunki zamówienia indywidualnie z pominięciem usługi zamawiania przez sklep w Serwisie.
 2. Cena podana przy każdym produkcie, jest wiążąca w chwili złożenia przez Użytkownika Zamówienia. Ceny zawierają podatek VAT (23%) i nie obejmują kosztów dostawy.
 3. Dostawa odbywa się w wybrany przez Użytkownika i określony w Zamówieniu sposób. Informacje o kosztach dostawy dostępne są na Stronie produktowej w podsumowaniu. Serwis dopuszcza oferowanie Użytkownikom po spełnieniu określonych wymagań darmowej dostawy.
 4. Serwis zastrzega sobie prawo do przeprowadzania akcji promocyjnych i wprowadzania w nich zmian zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie regulaminami. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny produktów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży. Promocje w Serwisie nie podlegają łączeniu, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej.
 5. Płatność za zamówione produkty może nastąpić w następujących formach za pomocą przelewu bankowego, przelewu elektronicznego, w jednym z systemów płatności elektronicznych akceptowanych przez Serwis lub przekazem pocztowym.

Realizacja Zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Serwis potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności, w przypadku przelewu bankowego – po wpłynięciu wpłaty na konto Serwisu. Serwis nie dopuszcza możliwości płatności za pobraniem lub przy odbiorze.

 1. W razie dokonania Zamówienia, a niezaksięgowania wpłaty na poczet tego Zamówienia w ciągu 14 dni, Zamówienie zostaje anulowane. Po 3 Dniach Roboczych od dokonania Zamówienia w przypadku braku zaksięgowania wpłaty Użytkownik otrzyma na podany adres e-mail przypomnienie o wykonaniu płatności.
 2. Wydanie Zamówienia nastąpi niezwłocznie po skompletowaniu, nie później jednak niż w ciągu 30 dni od daty zawarcia umowy. O wszelkich przeszkodach wpływających na czas realizacji Zamówienia Użytkownik zostanie powiadomiony niezwłocznie na podany przez niego adres poczty elektronicznej. W takim wypadku strony mogą ustalić nowy termin realizacji.
 3. Koszty dostawy zostaną uwzględnione w cenie Zamówienia. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Użytkownika i określony w Zamówieniu sposób.

§ 6 DODAWANIE OPINII O PRODUKTACH

 1. Na stronach produktów Serwis umożliwia dodanie opinii przez Użytkowników, w tym wystawienie oceny produktu w zakresie do 5 gwiazdek oraz opisu słownego. W tym celu Użytkownik wybiera „Dodaj opinię”, wpisuje imię, e-mail, wystawia ocenę. Dodatkowo ma obowiązek zaakceptować zasady przetwarzania danych osobowych i przejść test antybotowy.
 2. Użytkownik zamieszcza opinię wyłącznie na własną odpowiedzialność. Serwis nie ma obowiązku monitorowania treści zamieszczanych przez Użytkownika, jednakże przysługuje mu prawo do usunięcia każdej treści bez podania przyczyn.

§ 7 PROGRAM BONUSOWY

 1. Przy każdym produkcie, który można zakupić w Serwisie zaznaczono ilość punktów bonusowych, które zdobywa Użytkownik po dokonaniu zakupu tego produktu. Punkty bonusowe są zapisywane tylko Użytkownikom, którzy posiadają Konto w Serwisie i przy tym zakupie zalogowani się do Konta.
 2. Punkty bonusowe sumują się na koncie Użytkownika i może on przy kolejnym zakupie zdecydować o wymianie punktów na produkty zgodnie z programem bonusowym obowiązującym na czas wymiany. Program bonusowy publikowany jest w Serwisie. Produkt bonusowy wybrany przez Użytkownika będzie mu dostarczony razem ze składanym kolejnym Zamówieniem. Minimalne Zamówienie, do którego produkt bonusowy może być w wysyłce załączony to 100 zł.
 3. Chęć wymiany punktów na produkt/produkty Użytkownik ma obowiązek zakomunikować Serwisowi na adres e-mail abczdrowie@02.pl najpóźniej z momentem złożenia Zamówienia, z którym produkt ma zostać wysłany do Użytkownika.

§ 8 BLOG

 1. Serwis oferuje bezpłatnie artykuły o tematyce zdrowia i odżywiania, prowadząc blog.
 2. Użytkownikowi nie udostępnia się funkcji komentowania artykułów ani ich opiniowania.
 3. Treści opublikowane w Serwisie mają wyłącznie cel informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa cywilnego ani nie zastępują profesjonalnej porady specjalisty.

§ 9 USŁUGI SERWISU

 1. Za pośrednictwem Serwisu Użytkownicy dowiadują się o usługach oferowanych przez Serwis i ich warunkach, tj.
  1. Analiza składu ciała
  2. Warsztaty odchudzania i zdrowego żywienia
  3. Lekcja pielęgnacji cery z zabiegiem
  4. Warsztaty akademii sukcesu
  5. Zajęć fit
  6. Konsultacje online

  Celem otrzymania indywidualnej oferty usług lub umówienia wizyty Użytkownik może skontaktować się telefonicznie z Serwisem lub przez formularz kontaktowy na podstronie usługi, wpisując wymagane dane. Serwis niezwłocznie skontaktuje się z Użytkownikiem w odpowiedzi na zapytanie.

 2. W przypadku usługi konsultacji online w zakładce „Bezpłatna konsultacja online” Użytkownik zainteresowany konsultacją wypełnia formularz elektroniczny, podając obowiązkowo imię, nazwisko, wzrost, wagę, oczekiwania co do wagi, numer telefonu, adres e-mail, zaznacza z wymienionych przynajmniej jedno z cech swojego odżywiania, wybiera jaką kwotę może przeznaczyć na dietę oraz preferowane godziny kontaktu; opcjonalnie wpisuje adres oraz cel kuracji (np. schudnięcie). Ponadto Użytkownik celem wysłania formularza jest zobowiązany zaakceptować Politykę prywatności. W odpowiedzi Serwis dokona bezpłatnej konsultacji dietetycznej przez e-mail lub telefon, jednocześnie proponując wdrożenie określonego programu dietetycznego.
 3. W formularzu kontaktowym w zakładce „Programy Herbalife” i „Bezpłatna konsultacja online” Użytkownik korzystający z takiego formularza może opcjonalnie zaznaczyć, że chciałby uzyskać informacje na temat promocji bezpłatnego śniadania na 7 dni. Promocja skierowana jest wyłącznie do nowych klientów, którzy nie korzystali jeszcze z usług Serwisu i wiąże się z przekazaniem Użytkownikowi jadłospisu dietetycznego na 7 dni w formie przepisów na śniadania.

§ 10 REKLAMACJE

 1. W przypadku dostrzeżenia nieprawidłowości w działaniu Serwisu, poza nieprawidłowościami w realizacji Zamówień, Użytkownik może złożyć reklamację na adres e-mail Serwisu abczdrowie@o2.pl, ze wskazaniem opisu problemu będącego podstawą reklamacji, wskazywać żądania reklamującego oraz adres poczty elektronicznej lub inny korespondencyjny Użytkownika składającego reklamację.
 2. W przypadku realizacji Zamówień Serwis jest zobowiązany do wydania towaru bez wad.
 3. W przypadku stwierdzenia, że dostarczony towar jest wadliwy, Użytkownik może skorzystać, według swojego wyboru, z uprawnień gwarancyjnych, o ile została udzielona gwarancja oraz z uprawnień przysługujących mu od sprzedawcy z tytułu rękojmi. Uprawnienia gwarancyjne i uprawnienia przysługujące z tytułu rękojmi są uprawnieniami od siebie niezależnymi.
 4. Użytkownik niebędący Konsumentem traci uprawnienia określone z tytułu rękojmi, jeżeli niezwłocznie po stwierdzeniu wady nie zawiadomi Serwisu o tym fakcie. Użytkownik powinien poinformować Serwis o zaobserwowanych wadach, udokumentować celem dokonania wstępnej weryfikacji zastrzeżeń oraz ewentualnego usunięcia wad bez konieczności odsyłania do Serwisu. W przypadku konieczności odesłania towaru Serwis poinformuje o tym w terminie do 14 dni od zgłoszenia reklamacji. Do odsyłanego towaru należy dołączyć dokument potwierdzający zakup produktu wraz z opisem reklamacji. Reklamację można złożyć w formie elektronicznej na abczdrowie@o2.pl lub w formie pisemnej na adres Serwisu – ul. Poznańska 37, 62-800 Kalisz. Reklamacja powinna zawierać w szczególności opis problemu będącego podstawą reklamacji, wskazać żądania reklamującego oraz adres poczty elektronicznej lub inny korespondencyjny Użytkownika składającego reklamację.
 5. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Użytkownik może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Serwis niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Użytkownika wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Jeżeli Użytkownik jest Konsument, może zamiast zaproponowanego usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Serwis.
 6. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady. Użytkownik nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 7. Serwis niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni od daty otrzymania reklamacji, zajmie stanowisko co do złożonej reklamacji, tj. zawiadomi składającego reklamację pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej podany w zgłoszeniu reklamacyjnym.
 8. W przypadku zaistnienia sporu pomiędzy Serwisem a Użytkownikiem co do zasadności odmowy uwzględnienia reklamacji, Użytkownikowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Użytkownik może skorzystać z mediacji lub też polubownego sądownictwa poprzez dostarczenie do instytucji, przed którą będzie toczyło się postępowanie, odpowiedniego formularza – wniosku o mediację lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Lista przykładowych instytucji wraz z danymi teleadresowymi dostępna jest na stronie www.uokik.gov.pl. Ponadto pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr Konsument ma dostęp do rozstrzygania sporów konsumenckich drogą elektroniczną za pomocą unijnej platformy internetowej (platforma ODR).

§ 11 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY BEZ PODANIA PRZYCZYNY

 1. Zgodnie z ustawą z 30.05.2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 z późn. zm.) Użytkownik będący Konsumentem, może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. Konsument powinien złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz dokonać zwrotu towaru do Serwisu. W celu złożenia oświadczenia o odstąpieniu Konsument możeskorzystać z formularza odstąpienia od umowy, którego wzór znajduje się na końcu niniejszego Regulaminu. Termin uważa się za zachowany jeżeli Konsument wyśle oświadczenie o odstąpieniu w formie pisemnej na adres Serwisu – Klub Odżywiania 24fitclub ul. Poznańska 37, 62-800 Kalisz lub drogą elektroniczną na e-mail: abczdrowie@o2.pl, najpóźniej w ostatnim dniu 14-dniowego okresu. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy złożone po ww. terminie nie wywołuje skutków prawnych.
 2. Towary powinny być zwrócone w stanie niezmienionym i kompletnym, bez śladów użytkowania, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, tj. Konsument powinien postępować z towarem mając na uwadze, konieczność jego ewentualnego, późniejszego zwrotu. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Jeżeli zwracany towar jest niekompletny, bądź nosi ślady użytkowania, wykraczające poza zwykły zarząd rzeczą, Serwis zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia przesyłki lub obniżenia zwracanej kwoty o równowartość towaru uszkodzonego, według wyboru Serwisu.
 3. Prawo Konsumenta do odstąpienia od umowy nie przysługuje, jeżeli przedmiotem Zamówienia jest rzecz:
  1. ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  2. dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 4. Zwracany towar należy odesłać najpóźniej w ciągu 14 dni od odstąpienia od umowy wraz z oświadczeniem o odstąpieniu na adres: Klub Odżywiania 24fitclub ul. Poznańska 37, 62-800 Kalisz lub osobiście. Konsument ma obowiązek należycie zabezpieczyć odsyłany towar tak, aby zapobiec jego uszkodzeniu w transporcie. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu produktu do Serwisu (koszty odesłania)
 5. Serwis dokonuje zwrotu należności za zwrócony towar niezwłocznie (nie później niż w terminie 14 dni). Zwrot płatności dokonanych przelewem elektronicznym następuje na rachunek bankowy, z którego nastąpiła płatność, chyba, że Użytkownik w sposób wyraźny złoży przed dokonaniem zwrotu inną dyspozycję zwrotu niegenerującą dla niego dodatkowych kosztów (np. w oświadczeniu o odstąpieniu). Jeżeli Serwis nie będzie w posiadaniu danych lub będą one niemożliwe do zidentyfikowania, zwrot należności nastąpi na podstawie dyspozycji Użytkownika do płatności, przy czym Serwis nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub opóźnienie terminu zwrotu, jeżeli Użytkownik, pomimo wezwania przesłanego na znany jego adres e-mailowy, nie wskaże numeru rachunku bankowego,
 6. Serwis może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Użytkownika do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

§ 12 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zasady ochrony danych osobowych użytkowników opisane są w Polityce prywatności zamieszczonej na stronie Serwisu.

§ 13 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Na każdy sprzedany przez Serwis produkt wystawiana jest faktura VAT. Faktura VAT jest dostarczana drogą elektroniczną na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej, chyba że Użytkownik wyraźnie zaznaczy, że faktura VAT powinna być dostarczona w formie tradycyjnej. Akceptacja Regulaminu stanowi jednocześnie zgodę na przesyłanie faktur w formie elektronicznej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11.04.2004 r. o podatku od towarów i usług, na zasadach opisanych w Regulaminie.
 2. Prawem właściwym jest prawo polskie. Spory wynikłe pomiędzy Użytkownikiem i Serwisem będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Serwisu, z tym zastrzeżeniem, że w odniesieniu do Konsumentów spory te będą rozpoznawane przed sądem właściwym według przepisów postępowania cywilnego.
 3. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym. W razie otrzymania przez Serwis urzędowego zawiadomienia lub wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczanych przez Użytkownika, Serwis może uniemożliwić dostęp do tych danych. W takim przypadku Serwis nie ponosi odpowiedzialności za naruszenia wynikające z działań Użytkownika.
 4. Niektóre komunikaty przesyłane przez Serwis pocztą elektroniczną generowane są automatycznie przez systemy teleinformatyczne Serwisu. Tego rodzaju wiadomości generowane automatycznie opatrzone będą odpowiednią wzmianką (o treści „Wiadomość generowana automatycznie. Prosimy na nią nie odpowiadać.” lub zbliżonej). Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Serwis nie ma możliwości zapoznania się z treścią żadnych informacji, które Użytkownik przesłałby zwrotnie.
 5. Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Serwis z dniem ogłoszenia. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia Zamówienia, co tyczy się też skorzystania z innych funkcjonalności serwisu przez Użytkowników.
 6. Prawa do Serwisu oraz treści w nim zawartych należą do administratora (właściciela) Serwisu. Pobieranie, kopiowanie, modyfikowanie, reprodukowanie, przesyłanie lub dystrybuowanie jakichkolwiek treści z Serwisu bez zgody właściciela jest zabronione.

Regulamin z dnia 09.07.2019r.

 

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTA

Miejscowość, data

………………………………………

………………………………………

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

Adres konsumenta(-ów)

Tomasz Nowicki TN

24FITCLUB

ul. Poznańska 37, 62-800 Kalisz

 

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży zawartej w dniu ………………… na podstawie zamówienia nr ……………………………………..

 

……………………………………

Podpis konsumenta(-ów)